Ugoda z Bankiem, na czym polega i czy jest opłacalna?

Witam, jestem adwokat Kamil Janko z KJ Kancelaria Kamil Janko, specjalizującej się w sprawach dotyczących kredytów frankowych. W tym artykule chciałbym przedstawić Państwu jedną z opcji, jaką mają kredytobiorcy, którzy chcą rozwiązać problem związany z wysokimi ratami i zadłużeniem w walucie obcej. Mowa o ugodzie z bankiem, czyli dobrowolnym porozumieniu między stronami umowy kredytowej, które ma na celu zmniejszenie kosztów i ryzyka związanego z kredytem. Czy warto skorzystać z tej możliwości? Jakie są jej zalety i wady? I co się stanie, jeśli zamiast ugody wybierzemy drogę sądową i będziemy domagać się unieważnienia umowy kredytowej? Odpowiem na te i inne pytania w poniższym tekście.

Spis treści

Witam, jestem adwokat Kamil Janko z KJ Kancelaria Kamil Janko, specjalizującej się w sprawach dotyczących kredytów frankowych. W tym artykule chciałbym przedstawić Państwu jedną z opcji, jaką mają kredytobiorcy, którzy chcą rozwiązać problem związany z wysokimi ratami i zadłużeniem w walucie obcej. Mowa o ugodzie z bankiem, czyli dobrowolnym porozumieniu między stronami umowy kredytowej, które…

Na czym polega ugoda z bankami?

Ugoda z bankiem jest formą polubownego rozwiązania sporu między kredytobiorcą a bankiem, która polega na zmianie warunków umowy kredytowej. Zazwyczaj ugoda obejmuje następujące elementy:

 • Zamiana waluty kredytu z franka szwajcarskiego na złotego, co oznacza, że kredytobiorca spłaca kredyt w tej samej walucie, w której zarabia i nie jest narażony na wahania kursowe.
 • Obniżenie marży banku, czyli różnicy między oprocentowaniem kredytu a stawką referencyjną (np. LIBOR), co skutkuje niższym oprocentowaniem kredytu i niższymi ratami.
 • Zwrot części nadpłaconych odsetek, czyli różnicy między tym, co kredytobiorca zapłacił bankowi w ramach rat, a tym, co by zapłacił, gdyby kredyt był udzielony w złotych. Zwrot ten może być dokonany w formie obniżenia salda kredytu lub wypłaty gotówki.
 • Zrzeczenie się roszczeń wzajemnych, czyli rezygnacja zarówno kredytobiorcy, jak i banku z dochodzenia swoich praw w sądzie lub przed innymi organami. Oznacza to, że kredytobiorca nie będzie mógł żądać unieważnienia umowy kredytowej lub odszkodowania za nieuczciwe praktyki banku, a bank nie będzie mógł domagać się zapłaty kar umownych lub odsetek za opóźnienia w spłacie kredytu.

Ugoda z bankiem jest dobrowolna i indywidualna.

Oznacza to, że każdy kredytobiorca może samodzielnie zdecydować, czy chce z niej skorzystać, i negocjować warunki ugody z bankiem. Nie ma jednego, uniwersalnego wzoru ugody, który obowiązywałby wszystkich kredytobiorców i wszystkie banki. Warunki ugody zależą od wielu czynników, takich jak:

 • Wysokość kredytu i jego saldo, czyli różnica między kwotą, którą kredytobiorca pożyczył, a kwotą, którą jeszcze musi zwrócić bankowi.
 • Okres spłaty kredytu, czyli czas, jaki pozostał do końca umowy kredytowej.
 • Historia spłaty kredytu, czyli czy kredytobiorca terminowo i regularnie spłacał raty, czy miał opóźnienia lub zaległości.
 • Sytuacja finansowa kredytobiorcy, czyli czy jest w stanie spłacać kredyt zgodnie z umową, czy ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej lub jest zagrożony niewypłacalnością.
 • Postawa banku, czyli czy jest skłonny do negocjacji i oferuje korzystne warunki ugody, czy jest nieugięty i stawia wysokie wymagania.

Ugoda z bankiem jest zawierana na piśmie i podpisywana przez obie strony. Po podpisaniu ugody, kredytobiorca otrzymuje nowy harmonogram spłaty kredytu, który uwzględnia zmienione warunki umowy kredytowej. Ugoda z bankiem jest wiążąca i trwała, co oznacza, że nie można jej odwołać ani zmienić bez zgody drugiej strony.

Jakie są korzyści ugody banków z frankowiczami?

Ugoda z bankiem ma wiele zalet dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich. Oto niektóre z nich:

 • Zmniejszenie zadłużenia i rat, co poprawia sytuację finansową kredytobiorcy i pozwala mu łatwiej spłacać kredyt. Dzięki ugodzie, kredytobiorca może zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na całkowitym koszcie kredytu.
 • Zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa, co daje kredytobiorcy spokój i pewność, że nie będzie musiał martwić się o przyszłe zmiany kursu waluty, oprocentowania, czy warunków umowy kredytowej. Dzięki ugodzie, kredytobiorca zabezpiecza się przed ryzykiem utraty nieruchomości lub bankructwa.
 • Zakończenie sporu z bankiem, co pozwala kredytobiorcy uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego, który wiąże się z wieloma niepewnościami i stresami. Dzięki ugodzie, kredytobiorca rozwiązuje problem z kredytem w sposób pokojowy i cywilizowany, bez konieczności występowania przeciwko bankowi.

Co traci kredytobiorca, zawierając ugodę z bankiem?

Ugoda z bankiem nie jest jednak rozwiązaniem idealnym i nie zawsze opłaca się kredytobiorcom. Oto niektóre z wad tego rozwiązania:

 • Rezygnacja z roszczeń wzajemnych, co oznacza, że kredytobiorca traci możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie lub przed innymi organami. Oznacza to, że kredytobiorca nie będzie mógł żądać unieważnienia umowy kredytowej lub odszkodowania za nieuczciwe praktyki banku, nawet jeśli okaże się, że bank naruszył prawo lub zobowiązania umowne. Ponadto, kredytobiorca nie będzie mógł skorzystać z ewentualnych korzystnych orzeczeń sądowych lub ustawowych, które mogłyby zmienić sytuację frankowiczów na lepsze.
 • Brak gwarancji korzystnych warunków ugody, co oznacza, że kredytobiorca nie ma pewności, czy bank zaproponuje mu atrakcyjne warunki ugody, czy też będzie próbował zminimalizować swoje straty. Warunki ugody zależą od wielu czynników, takich jak wysokość kredytu, okres spłaty, historia spłaty, sytuacja finansowa kredytobiorcy, czy postawa banku. Nie ma jednego, uniwersalnego wzoru ugody, który obowiązywałby wszystkich kredytobiorców i wszystkie banki. Dlatego kredytobiorca musi być dobrze przygotowany i poinformowany, aby móc negocjować warunki ugody. 
 • Negocjowanie warunków ugody, co oznacza, że kredytobiorca musi być dobrze przygotowany i poinformowany, aby móc negocjować warunki ugody z bankiem na jak najkorzystniejszych zasadach. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ banki mają przewagę informacyjną i negocjacyjną nad kredytobiorcami. Dlatego kredytobiorca powinien skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy lub adwokata, który zna się na prawie i finansach, i który będzie reprezentował jego interesy w rozmowach z bankiem. Tylko wtedy kredytobiorca może mieć pewność, że ugoda z bankiem jest dla niego korzystna i sprawiedliwa.

Ugody z frankowiczami a unieważnienie umowy kredytowej

Ugoda z bankiem nie jest jedynym sposobem na rozwiązanie problemu z kredytem frankowym. Inną opcją jest unieważnienie umowy kredytowej, czyli stwierdzenie przez sąd, że umowa kredytowa jest nieważna od samego początku i nie wiąże stron. Unieważnienie umowy kredytowej może nastąpić z różnych powodów, np.:

 • Naruszenie prawa konsumenckiego, czyli nieprzestrzeganie przez bank obowiązków informacyjnych, doradczych, czy edukacyjnych wobec kredytobiorcy, co wpłynęło na jego decyzję o zaciągnięciu kredytu.
 • Naruszenie prawa walutowego, czyli udzielanie kredytu w walucie obcej bez uzyskania zgody Narodowego Banku Polskiego, co stanowiło nielegalną działalność banku.
 • Naruszenie zasady transparentności, czyli stosowanie przez bank niejasnych, niezrozumiałych, czy sprzecznych klauzul umownych, które wprowadzały kredytobiorcę w błąd lub naruszały jego interesy.
 • Naruszenie zasady równowagi, czyli narzucanie przez bank kredytobiorcy nieproporcjonalnych lub nieuzasadnionych obciążeń, ryzyk, czy kosztów, które zaburzały równowagę między stronami umowy kredytowej.

Unieważnienie umowy kredytowej ma daleko idące konsekwencje dla obu stron. Dla kredytobiorcy oznacza to, że:

 • Nie musi spłacać kredytu, czyli nie jest zobowiązany do dalszej spłaty rat kredytu, a bank nie może domagać się od niego zapłaty zadłużenia.
 • Może żądać zwrotu nadpłaconych świadczeń, czyli może domagać się od banku zwrotu wszystkich kwot, które zapłacił w ramach spłaty kredytu, wraz z odsetkami ustawowymi.
 • Może żądać odszkodowania za szkodę, czyli może domagać się od banku zapłaty odszkodowania za szkodę, jaką poniósł w związku z zaciągnięciem kredytu, np. za utracone korzyści, za niesłuszne obciążenie hipoteką, czy za naruszenie dóbr osobistych.

Dla banku oznacza to, że:

 • Traci prawo do dochodzenia zapłaty kredytu, czyli nie może żądać od kredytobiorcy spłaty zadłużenia, ani egzekwować go na drodze sądowej lub komorniczej.
 • Musi zwrócić nadpłacone świadczenia, czyli musi oddać kredytobiorcy wszystkie kwoty, które otrzymał w ramach spłaty kredytu, wraz z odsetkami ustawowymi.
 • Musi zapłacić odszkodowanie za szkodę, czyli musi zrekompensować kredytobiorcy szkodę, jaką wyrządził mu w związku z udzieleniem kredytu, np. za utracone korzyści, za niesłuszne obciążenie hipoteką, czy za naruszenie dóbr osobistych.

Unieważnienie umowy kredytowej jest więc rozwiązaniem, które może być bardzo korzystne dla kredytobiorcy, ale również bardzo ryzykowne dla banku. Dlatego banki starają się unikać takiego scenariusza i proponują kredytobiorcom ugody, które mają na celu zakończenie sporu i zachowanie umowy kredytowej.

Podsumowanie

Ugoda z bankiem jest jedną z opcji, jaką mają kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich. Ugoda polega na zmianie warunków umowy kredytowej, tak aby zmniejszyć koszty i ryzyko związane z kredytem. Ugoda ma wiele zalet, takich jak zmniejszenie zadłużenia i rat, zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa, czy zakończenie sporu z bankiem. Ugoda ma jednak również wiele wad, takich jak rezygnacja z roszczeń wzajemnych, brak gwarancji korzystnych warunków ugody, czy negocjowanie warunków ugody. Ugoda nie jest więc rozwiązaniem idealnym i nie zawsze opłaca się kredytobiorcom.

Alternatywą dla ugody jest unieważnienie umowy kredytowej, czyli stwierdzenie przez sąd, że umowa kredytowa jest nieważna od samego początku i nie wiąże stron. Unieważnienie umowy kredytowej może nastąpić z różnych powodów, np. naruszenie prawa konsumenckiego, naruszenie prawa walutowego, naruszenie zasady transparentności, czy naruszenie zasady równowagi. Unieważnienie umowy kredytowej ma daleko idące konsekwencje dla obu stron. Dla kredytobiorcy oznacza to, że nie musi spłacać kredytu, może żądać zwrotu nadpłaconych świadczeń, i może żądać odszkodowania za szkodę. Dla banku oznacza to, że traci prawo do dochodzenia zapłaty kredytu, musi zwrócić nadpłacone świadczenia, i musi zapłacić odszkodowanie za szkodę. Unieważnienie umowy kredytowej jest więc rozwiązaniem, które może być bardzo korzystne dla kredytobiorcy, ale również bardzo ryzykowne dla banku.

Decyzja o tym, czy skorzystać z ugody z bankiem, czy też dochodzić unieważnienia umowy kredytowej, należy do każdego kredytobiorcy indywidualnie. Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej analizy. Dlatego kredytobiorca powinien skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy lub adwokata, który pomoże mu ocenić zalety i wady obu rozwiązań, i który będzie reprezentował jego interesy w rozmowach z bankiem lub w sądzie.

Jeśli szukasz pomocy prawnej w sprawach dotyczących kredytów frankowych, zapraszam do kontaktu z KJ Kancelaria Kamil Janko. Jesteśmy kancelarią adwokacką, która specjalizuje się w sprawach frankowiczów. Oferujemy kompleksową obsługę prawną, zarówno w zakresie ugód z bankami, jak i unieważnienia umów kredytowych. Posiadamy bogate doświadczenie i wysoką skuteczność w prowadzeniu tego typu spraw. Zaufało nam już wielu kredytobiorców, którzy dzięki naszej pomocy odzyskali swoje pieniądze i uwolnili się od kredytu frankowego. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, co możemy zrobić dla Ciebie.

Wypełnij formularz i odzyskaj należne Ci pieniądze

Banki to ogromne instytucje które szukają sposobów na obejście wyroku TSUE,
 póki co nie udało im się go znaleźć, ale nie wiadomo kiedy to się zmieni.
 
Nie warto zwlekać, jeden wniosek może zablokować Twoje prawo do odzyskania należnych Ci pieniędzy.

Wypełnij Formularz, a pomożemy Ci odzyskać Twoje pieniądze.

Zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i pomożemy Ci odzyskać należne pieniądze.

Zostaw Swój Numer,
oddzwonimy do Ciebie.

Zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i pomożemy Ci odzyskać należne pieniądze.